Tutoriál HTML5: Nakreslite si logo pomocou kódu HTML5

tutorial-HTML5-nakreslite-si-logo-pomocou-kodu-HTML5

HTML5 obsahuje element canvas, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať obrázky a animácie v prehliadači pomocou JavaScriptu. Element canvas môžeme využívať k vytvoreniu jednoduchých a zložitých tvarov, ale aj k vytvoreniu grafov a diagramov. K tomu nie je potrebná žiadna knižnica ani zásuvný modul. Prehliadače, ktoré podporujú element canvas a samotné kreslenie sú: Ch4, FF3, IE9, S3.2, O10.1.
Kreslenie štvorca
Element cavas je obalový element (kontajner), podobne ako element script. Vo vnútri tohto elementu môžeme kresliť. V podstate ide o simulovanie prázdneho listu papiera. Plátno canvas definujeme šírkou a výškou (width, height). Pri určovaný rozmerov plátna nie je možné použiť CSS, lebo by sme narušili obsah. Preto je potrebné ohľadom rozmerov plátna sa rozhodnúť už pri samotnej deklarácii dokumentu.
K umiestňovaniu elementov na plátno používame JavaScript.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>canvas</title>
</head>
<body>
<!-- definovanie priestoru - plátna pre kreslenie -->
<canvas id="kresliace_platno" width="250" height="250">
  tu sa vykreslia tri štvorčeky, ktorých parametre sme zadali pomocou JavaScript
</canvas>
   <script type="text/javascript" charset="utf-8">
    var platno = document.getElementById('kresliace_platno'); // definovanie plátna
    if (platno.getContext){ // ak dôjde k spojeniu s plátnom
     var kontext = platno.getContext('2d');
     
      kontext.fillStyle = "#C80000"; // farba štvorca
      kontext.fillRect (10, 10, 100, 100); // poloha ľavého rohu,veľkosť strán
      
	  kontext.fillStyle = "#00C800";
      kontext.fillRect (20, 20, 100, 100);
      
      kontext.fillStyle = "#0000C8";
      kontext.fillRect (30, 30, 100, 100);
    
    }else{ // ak sa plátno nenajde
		  /*sem mali byť nakreslené štvorčeky, ale nie je to
			 podporované 
			*/
    }
   </script>
</body>
</html>

Výsledok:Nakreslili sme tri štvorce. Každý jeden je automaticky umiestnený v samotnej vrstve. Týmto spôsobom je možné kresliť aj niekoľko objektov na jednom plátne. AK vy sme chceli štvorce vo vrstvách vymeniť, jednoducho vymeníme poradie v zdrojovom kóde.
Kreslenie loga
Logo, ktoré si nakreslíme sa bude skladať s textu, šikmej linky, štvorca a trojuholníku.
Začneme vytvorením elementu canvas - nášho plátna na kreslenie a vytvoríme aj funkciu JavaScript na kreslenie loga.
Pridanie textu na plátno sa skladá s výberu fontu, jeho veľkosti a zarovnania, následne zarovnanie textu na správnu polohu v mriežke plátna. Takže text vložíme aj so všetkými potrebnými nastaveniami takto:
kontext.font = 'italic 40px sans-serif';
kontext.textBaseline = 'top';
kontext.fillText('webtutorials.sk', 60, 0);

Čiary kreslíme na plátno spájaním bodov. Najprv sa určí počiatočný bod v mriežke plátna a potom určíme ďalšie body. Takýmto spôsobom sa posúvame až vytvoríme čiaru. Metódou beginPath() použijeme k začiatku kreslenia cesty (čiary) a potom vytvárame ďalšiu cestu(čiaru) takto:

kontext.lineWidth = 2;
kontext.beginPath();
kontext.moveTo(0, 40);
kontext.lineTo(30, 0);
kontext.lineTo(60, 40 );
kontext.lineTo(285, 40 );
kontext.stroke();
kontext.closePath();

Posunutie počiatku : potrebujeme vykresliť malý štvorček a vo vnútri trojuholník do väčšieho trojuholníka. Ak sa na plátne kreslia tvary, určujeme ich počiatok súradnicami x,y, čo je poloha horného ľavého rohu. Tento počiatok môžeme aj posunúť. Vykreslíme menší štvorec s posunutím jeho počiatku takto:

kontext.save();
kontext.translate(20,20);
kontext.fillRect(0,0,20,20);

Štvorec sme začali kresliť použitím metódy save(). Táto metóda ukladá predošlý stav plátna. Takže sa vieme do tohto stavu kedykoľvek vrátiť. Ide aj o novú vrstvu.
Nasleduje cesta, pomocou ktorej vykreslíme trojuholník, miesto kreslenia ťahom použijeme výplň k vytvoreniu ilúzie, že trojuholník bol vyrezaný:

kontext.fillStyle = '#fff';
kontext.strokeStyle = '#fff';
kontext.lineWidth = 2;
kontext.beginPath();
kontext.moveTo(0, 20);
kontext.lineTo(10, 0);
kontext.lineTo(20, 20 );
kontext.lineTo(0, 20 );
kontext.fill();
kontext.closePath();
kontext.restore();

Celý skript vyzerá takto:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>canvas</title>
  <script type="text/javascript" 
      charset="utf-8" 
      src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js">
  </script>
</head>
<body>

<!-- definovanie priestoru - plátna pre kreslenie -->
<canvas id="logo" width="900" height="80">
	<h1>Webtutorials.sk</h1>
</canvas>

   <script>
   var kresliLogo = function(){
    var platno = document.getElementById('logo');
    var kontext = platno.getContext('2d');
    
     kontext.fillStyle = "#f00";
     kontext.strokeStyle = "#f00";  
    
    kontext.font = 'italic 40px sans-serif';
    kontext.textBaseline = 'top';
    kontext.fillText('webtutorials.sk', 60, 0);
   
     kontext.lineWidth = 2;
     kontext.beginPath(); // začiatok kreslenia 
     kontext.moveTo(0, 40); 
     kontext.lineTo(30, 0);
     kontext.lineTo(60, 40);
     kontext.lineTo(285, 40);
     kontext.stroke(); // vykreslenie čiary
     kontext.closePath(); // ukončenie kreslenia
       
     kontext.save(); // uloženie predošlého stavu plátna
     kontext.translate(20,20); // posunutie
     kontext.fillRect(0,0,20,20); // parametre štvorca
         
     kontext.fillStyle  = '#fff';
     kontext.strokeStyle = '#fff';
     
     kontext.lineWidth = 2;
     kontext.beginPath();
     kontext.moveTo(0, 20); 
     kontext.lineTo(10, 0);
     kontext.lineTo(20, 20 );
     kontext.lineTo(0, 20 );
     kontext.fill();
     kontext.closePath();
     kontext.restore();
   };
   
   $(function(){
    var platno = document.getElementById('logo');
    if (platno.getContext){
     kresliLogo();
    }
   });
  </script>

Výsledok:


Rubriky: